Privacy Policy

Bescherming persoonsgegevens

Pure Basics verplicht zich tot het beschermen van de privacy van personen en de vertrouwelijkheid van verstrekte informatie in overeenstemming met de maatregelen zoals vastgelegd in de Verordening (EU) (hierna: AVG).

Privacy Policy

Pure Basics hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pure Basics houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; - Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Pure Basics zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Pure Basics verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): - Administratieve doeleinden; - Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; - Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: - De overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pure Basics de volgende persoonsgegevens van u vragen: - Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - (Zakelijk) Telefoonnummer; - (Zakelijk) E-mailadres; - Geslacht; - Geboortedatum. - Burgerservicenummer (BSN);- Gegevens betreffende uw gezondheid;- Verzekeringsgegevens zorgverzekeraar;- Betalingsgegevens en factuuradres;

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Pure Basics verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): - Administratieve doeleinden; - Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; - Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: - De overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pure Basics de volgende persoonsgegevens van u vragen: - Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - (Zakelijk) Telefoonnummer; - (Zakelijk) E-mailadres;

Verwerking van persoonsgegevens van andere geïnteresseerden.

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door Pure Basics verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): - Het informeren van de persoon.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: - Mondeling of schriftelijke toestemming, informatievraag, afgifte visitekaartje, koppeling via Social media.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pure Basics de volgende persoonsgegevens van u vragen: - Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - Telefoonnummer;- E-mailadres.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van derde partijen voor: - Hosting en onze softwarepakketten;- Het verzorgen van de (financiële) administratie;- Communicatie met samenwerkende zorgverleners en zorgverzekeraars.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Pure Basics bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:- Alle personen die namens Pure Basics van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;- We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen; - Er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; - We evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens Pure Basics Stoutenburgerlaan 12 3836 PB Stoutenburg-Noord info@purebasics.nl
Heeft u nog vragen? Schroomt u dan niet om contact op te nemen. U wordt altijd binnen 24 uur teruggebeld!